صفحه اصلی > مدارك پزشكي > عملکرد واحد 

عملکرد سه ماهه سوم واحد آمار سال 1392

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

مهر

56%

8/6

22225

15516

4470

آبان

57%

6/6

22660

15530

4108

آذر

73%

4/5

32038

14337

3808

    

عملکرد سه ماهه سوم واحد بایگانی پزشکی سال 1392

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد پرونده های بستری (دريافتي ماهانه )

2800

2200

3204

تعداد پرونده های سرپایی(پاسخگويي شده )

62

80

77

امحا پرونده ها

5565

5474

4725

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

95

113

565

درخواست پرونده واحدها وبخش ها ازمدارك پزشكي

480

277

311

تفکیک پرونده

2825

2200

2800

پوشه کردن پرونده

3000

2430

3340

بازيابي پرونده جهت ارائه به دانشجویان

2317

1000

600

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

451

354

436

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

240

250

248

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

49

75

42

تعداددرخواست شخصی بیمار

205

229

113

سایر مراجعات

58

53

62

 

  عملکرد سه ماهه سوم واحد پذیرش سال 1392

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد بیماران بستری الکتیو

1028

944

934

تعداد بیماران بستری اورژانس

3442

3164

2874

تعداد بیماران سرپایی

24724

25128

25640

  

عملکرد سه ماهه سومواحد طبقه بندی بیماری ها سال 1392

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

1873

1823

1987

تعدادمراجعه جهت مطالعه تحقیقاتی

5

10

7

تعداد گزارش تحقیقاتی

35

16

677

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

1873

1823

1987

 

 عملکرد سه ماهه چهارم واحد آمار سال 1392

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

دي

74%

2/5

31230

14152

3647

بهمن

71%

1/5

33185

12316

3937

اسفند

65%

3/6

22437

12754

3761

 

 عملکرد سه ماهه چهارم واحد بایگانی پزشکی سال 1392

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد پرونده های بستری (دريافتي ماهانه )

3153

2862

4000

تعداد پرونده های سرپایی(پاسخگويي شده )

61

85

89

امحا پرونده ها

5775

5250

3500

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

183

96

377

درخواست پرونده واحدها وبخش ها ازمدارك پزشكي

187

183

191

تفکیک پرونده

3845

4579

2915

پوشه کردن پرونده

4400

4500

2500

بازيابي پرونده جهت ارائه به دانشجویان

450

600

800

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

383

483

354

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

152

266

185

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

21

70

50

تعداددرخواست شخصی بیمار

178

112

105

سایر مراجعات

45

50

30

 

 عملکرد سه ماهه چهارم واحد پذیرش سال 1392

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد بیماران بستری الکتیو

872

1038

853

تعداد بیماران بستری اورژانس

2775

2899

2794

تعداد بیماران سرپایی

25360

21445

22604

  

عملکرد سه ماهه چهارمواحد طبقه بندی بیماری ها سال 1392

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

1662

1483

886

تعدادمراجعه جهت مطالعه تحقیقاتی

9

6

4

تعداد گزارش تحقیقاتی

59

30

5

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

1662

1483

886

 

 عملکرد سه ماهه دوم واحد آمار سال 1392

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

تير

60%

3/7

25381

17380

5001

مرداد

4/66%

1/7

23506

16730

4709

شهريور

5/67%

8/7

24601

17551

5165

 

عملکرد سه ماهه دوم واحد بایگانی پزشکی سال 1392

 

عناوین

تير

مرداد

شهريور

تعداد پرونده های بستری (دريافتي ماهانه )

6698

5796

458

تعداد پرونده های سرپایی(پاسخگويي شده )

81

72

63

امحا پرونده ها

3750

3250

3400

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

99

135

110

درخواست پرونده واحدها وبخش ها ازمدارك پزشكي

326

516

500

تفکیک پرونده

3381

4006

2629

پوشه کردن پرونده

5050

1725

620

بازيابي پرونده جهت ارائه به دانشجویان

200

500

800

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

431

332

325

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

294

276

250

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

37

30

15

تعداددرخواست شخصی بیمار

172

230

183

سایر مراجعات

13

23

9

عملکرد سه ماهه دوم واحد پذیرش سال 1392

 

عناوین

تير

مرداد

شهريور

تعداد بیماران بستری الکتیو

1150

1083

1202

تعداد بیماران بستری اورژانس

3851

3626

3963

تعداد بیماران سرپایی

26995

27061

27632

 

 عملکرد سه ماهه دوم واحد طبقه بندی بیماری ها سال 1392

 

عناوین

تير

مرداد

شهريور

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

4824

4212

2200

تعدادمراجعه جهت مطالعه تحقیقاتی

10

5

7

تعداد گزارش تحقیقاتی

21

5

7

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

4824

4212

2200

 

   عملکرد سه ماهه اول واحد آمار سال 1391

  

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

فروردین

55%

5/6

20493

13521

3157

اردیبهشت

68%

4/7

21668

13591

3662

خرداد

70/43%

3/8

21525

15574

3904

  

عملکرد سه ماه  واحد بایگانی پزشکی سال 1391

 

عناوین

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد پرونده های بستری

4010

4456

3174

تعداد پرونده های سرپایی

6150

6300

6200

امحا پرونده ها

4639

3600

3500

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

450

253

240

درخواست پرونده واحدها وبخش ها

50

214

204

تفکیک پرونده

4100

3957

4100

پوشه کردن پرونده

2000

3552

3113

ارائه پرونده به دانشجویان

150

100

200

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

217

283

500

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

200

283

200

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

18

24

15

تعداددرخواست شخصی بیمار

164

122

90

سایر مراجعات

78

31

27

 

 عملکرد سه ماهه واحد پذیرش سال 1391

 

عناوین

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد بیماران بستری الکتیو

505

942

894

تعداد بیماران بستری اورژانس

2652

2720

3010

تعداد بیماران سرپایی

34014

35259

37099

 

 عملکرد سه ماهه واحد طبقه بندی بیماری ها سال 1391

 

عناوین

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

4700

5402

5160

تعداد مطالعه تحقیقاتی

150

100

200

تعداد گزارش تحقیقاتی

18

42

6

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

4700

5402

5160

عملکرد سه ماهه دوم واحد آمار سال 1391

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

تیر

71/6%

8/27

23657

16789

4048

مرداد

72%

7/95

23079

14635

3888

شهریور

75%

8/23

25061

14633

4025

 

 

عملکرد سه ماه دوم  واحد بایگانی پزشکی سال 1391

 

عناوین

تیر

مرداد

شهریور

تعداد پرونده های بستری

4048

3755

3926

تعداد پرونده های سرپایی

40194

29524

30660

امحا پرونده ها

3400

3000

4000

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

157

261

300

درخواست پرونده واحدها وبخش ها

300

207

252

تفکیک پرونده

4092

3771

3058

پوشه کردن پرونده

3494

3293

3341

ارائه پرونده به دانشجویان

530

780

200

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

396

433

295

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

241

283

318

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

25

23

19

تعداددرخواست شخصی بیمار

177

146

157

سایر مراجعات

203

30

18

 

 عملکرد سه ماهه دوم واحد پذیرش سال 1391

 

عناوین

تیر

مرداد

شهریور

تعداد بیماران بستری الکتیو

997

947

886

تعداد بیماران بستری اورژانس

3051

2941

3139

تعداد بیماران سرپایی

29726

29627

30669

 

 

عملکرد سه ماهه دوم واحد طبقه بندی بیماری ها سال 1391

 

عناوین

تیر

مرداد

شهریور

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

5753

5211

5332

تعداد مطالعه تحقیقاتی

530

780

200

تعداد گزارش تحقیقاتی

16

8

3

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

5753

5211

5332

 

 

  عملکرد سه ماهه چهارم واحد آمار سال 1391

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

دي

58%

7

22300

16055

3360

بهمن

57/55%

8

24314

13163

3491

اسفند

58%

7

23112

15359

3338

   

عملکرد سه ماه چهارم واحد بایگانی پزشکی سال 1391

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد پرونده های بستری (ارسالی ماهانه )

4565

5824

6239

تعداد پرونده های سرپایی(پاسخگويي شده )

90

65

74

امحا پرونده ها

3800

3750

4125

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

80

67

70

درخواست پرونده واحدها وبخش ها

510

1792

253

تفکیک پرونده

3191

800

495

پوشه کردن پرونده

3488

1000

2335

ارائه پرونده به دانشجویان

883

1056

137

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

400

591

300

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

180

359

252

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

200

164

85

تعداددرخواست شخصی بیمار

196

359

109

سایر مراجعات

65

189

86

 

 عملکرد سه ماهه چهارم واحد پذیرش سال 1391

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد بیماران بستری الکتیو

2488

2662

2671

تعداد بیماران بستری اورژانس

895

1026

916

تعداد بیماران سرپایی

27650

30746

26951

 

 عملکرد سه ماهه چهارم واحد طبقه بندی بیماری ها سال 1391

 

عناوین

دي

بهمن

اسفند

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

5680

4770

4825

تعداد مطالعه تحقیقاتی

880

1056

138

تعداد گزارش تحقیقاتی

8

28

64

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

5680

4770

4825

   

 عملکرد سه ماهه سوم واحد آمار سال 1391

 

عناوین

میانگین اشغال تخت

چرخش تخت

تعداد ویزیت

تعدادمراجعات اورژانس

تعداد مراجعات بستری

مهر

86 %

6/7

20453

14648

3763

آبان

24/71 %

9/6

19672

14302

3416

آذر

70 %

8/6

20918

14905

3347

 

عملکرد سه ماه سوم واحد بایگانی پزشکی سال 1391

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد پرونده های بستری (ارسالی ماهانه)

6770

5094

5520

تعداد پرونده های سرپایی

27834

26292

28715

امحا پرونده ها

3800

3700

3700

تغییرواصلاح داده های ناقص وشماره های اشتباه در سیستم

146

151

106

درخواست پرونده واحدها وبخش ها

510

495

506

تفکیک پرونده

3191

2851

2500

پوشه کردن پرونده

3488

3310

2805

ارائه پرونده به دانشجویان

883

186

350

تعداد مراجعات سازمان های بیمه گر

400

373

450

تعدادمراجعات نظام پزشکی وپزشکی قانونی

309

270

263

تعداد مراجعات کلانتری ونیروهای انتظامی

50

26

67

تعداددرخواست شخصی بیمار

100

161

208

سایر مراجعات

40

88

53

 

عملکرد سه ماهه سوم واحد پذیرش سال 1391

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد بیماران بستری الکتیو

954

931

889

تعداد بیماران بستری اورژانس

2734

2506

2516

تعداد بیماران سرپایی

27834

26292

28715

 

 

 

 

عملکرد سه ماهه سوم واحد طبقه بندی بیماری ها سال 1391

 

 

عناوین

مهر

آبان

آذر

تعداد پرونده های طبقه بندی شده

5680

5950

5360

تعداد مطالعه تحقیقاتی

186

883

350

تعداد گزارش تحقیقاتی

9

8

10

تعداد پرونده های درج شده درسیستم

5680

5950

5360

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3629 | بازدید امروز : 550 | کل بازدید : 2572312 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 0.8591