صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه دوم > پست آنژيوگرافي 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

آی سی یو جنرال 2

 

رییس بخش

-

 

مسئول بخش

خانم فتاحی

کارشناس پرستاری

تعداد تخت  فعال

20 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

6 نفر

کمک بهیار

- نفر

بیمار بر

1 نفر

منشی

1 نفر