صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه همكف > دیالیز 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

دیالیز

 

رییس بخش

دکتر غلیاف

نفرولوژیست

مسئول بخش

آقای فاطمی کیا

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

13 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

7 نفر

بهیار

2 نفر

کمک بهیار

- نفر

بیمار بر

1 نفر

منشی

1 نفر