صفحه اصلي > بخشهاي بستري > طبقه دوم > ترومای ٢ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

ترومای 2

 

رییس بخش

دکترآقاجانلو

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مسئول بخش

خانم حسينيان

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

23 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

9 نفر

بهیار

-

کمک بهیار

2 نفر

بیمار بر

1 نفر

منشی

1 نفر