صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه دوم > جراحی ٣ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

 

نام بخش

جراحی 3

 

رییس بخش

دکتر قربانپور

فوق تخصص جراحی کودکان

مسئول بخش

آقای بیکمرادی

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

21 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

6 نفر

بهیار

2 نفر

کمک بهیار

2 نفر

بیمار بر

2 نفر

منشی

1 نفر