صفحه اصلی > تجهيزات پزشكي 

نام واحد

تجهیزات پزشکی

 

رییس بخش

-

-

مسئول بخش

خانم دست پیمان

کارشناس پرستاری

ناظر تجهیزات پزشکی

آقای حسین موسیوند

 

 

 

خدمات قابل ارائه

 

تهیه پیش فاکتور از شرکت های مختلف

 

هماهنگی با کلیه واحدها و بخش ها جهت آموزش کاربردی تجهیزات

 

پیگیری کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

 

تائید اسناد مربوط به تعمیرات و خرید تجهیزات