صفحه اصلی > درمانگاه ها > مسئول درمانگاه 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

 

رییس بخش

دکتر هاشمیان

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

مسئول بخش

خانم توکلی

کارشناس پرستاری

تعداد درمانگاه فعال

18 درمانگاه

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

-

بهیار ( منشی )

5 نفر

کمک بهیار ( منشی )

4 نفر

بیمار بر ( منشی )

5 نفر