صفحه اصلی > اورژانس ها > اورژانس بستري 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

اورژانس بستری

 

رییس بخش

دکتر عبدلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مسئول بخش

خانم بابایی

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

26 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

12 نفر

بهیار

2 نفر

کمک بهیار

5 نفر

بیمار بر

- نفر

منشی

1 نفر