صفحه اصلی > اورژانس ها > اورژانس تحت نظر 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

اورژانس تحت نظر

 

رییس بخش

دکتر عبدلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مسئول بخش

خانم بابایی

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

18 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

11 نفر

بهیار

1 نفر

کمک بهیار

5 نفر

بیمار بر

- نفر

منشی

- نفر