صفحه اصلی > مدارك پزشكي 

مسئول

مدرک تحصیلی

خانم محرابی

کارشناس ارشد پرستاری مدارک پزشکی

سمت ها

n       مسئول امحا کل بیمارستان

n       سوپروایزر آموزشی گروه مدارک پزشکی استان

 

 

معرفی بخش :

 

این بخش از چهارواحد تشکیل شده است :

1-     واحد آمار

2-     واحد بایگانی پزشکی

3-     واحد پذیرش

4-     واحد طبقه بندی بیماری ها (کدگذاری بیماری ها ، اقدامات ، مرگ ومیر ، صدمات ومسمویت )

 

باتوجه به اینکه اسرار بیماران ، کادر پزشکی در پرونده های بالینی مستند می شود ، لذا کارکنان شاغل دراین بخش باید اطلاعات کافی درخصوص جنبه های قانونی مستندات بالینی داشته ودرانجام ورعایت موارد آن کوشا باشند

 

پرسنل بخش:

** کارشناس مدارک پزشکی   2 نفر

** متصدی پذیرش ، آمار و بایگانی پزشکی(مدرک تحصیلی غیر مرتبط )    15 نفر

آموزش :

n      جهت کارکنان شاغل بخش در هرسال موارد آموزشی طراحی و تدوین شده وباهماهنگی ونظارت مسئول بخش کلاس برگزار شده ودرپایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی آموزشی درون سازمانی صادر می شود . .

n      جهت کارکنان شاغل در استان هر سال موارد آموزشی طراحی وتدوین شده وباهماهنگی سوپروایزر آموزشی گروه و با نظارت معاونت درمان کلاس ها  برگزار شده ودرپایان دوره گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان  صادر می گردد ..

 

معرفی واحد ها :

 

واحد آمار :

-          یکی از واحد های مهم بخش مدارک پزشکی که درتصمیم گیری وبرنامه ریزی های مدیریتی حائز اهمیت است

-          آمار ابزاراجتناب ناپذیر برای انجام فرآیند تصمیم گیری است

 

اهداف :

1-     دریافت وبررسی  فرمهای گردآوری  شده آماری از قسمت های مختلف بیمارستان

2-     دریافت آمارهای کلینیکی وپارا کلینیکی بستری به صورت روزانه ، ماهانه ، شش ماهه وسالنه

3-     دریافت وتهیه آمارهای کلینیکی وپاراکلینیکی به صورت مقایسه ای درصورت درخواست ونیاز

4-     تهیه شاخص های آماری ازقبیل اشغال تخت ، تخت روز ، میانگین اشغال تخت ، چرخش تخت و... به تفکیک بخش ها وماهها

5-     تهیه نمودارهای آماری

6-      ارائه گزارش های آماری حاصل از نتایج به دست آمده

 

واحد بایگانی پزشکی:

-          ازواحدهایی است که به عنوان حافظه یک مرکز درمانی شناخته شده است

-          نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترس برای بیمار وسایر استفاده کنندگان مجاز ازجمله وظایف وپراهمیت این واحد می باشد

 

اهداف :

1-     مرتب نمودن اواق پرونده های پزشکی براساس استاندارد ، پوشه کردن وفایل کردن تمامی پرونده های سرپایی وبستری

2-     نگهداری اندکس بیماران (سیستمی یا دستی)

3-     کنترل اوراق پرونده های رسیده به واحد بایگانی پزشکی

4-     کنترل شماره پرونده ها

5-     پیگیری پرونده ها وشماره پرونده های ناقص

6-      پیگیری اطلاعات اشتباه مستندشده در فرم پذیرش ( خصوصا اطلاعات هویتی وتشخیصی )

7-     ارسال ، کنترل وفایل مجدد پرونده های بیماران

8-     پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی

9-     امحا پرونده های بالینی مشمول مرورزمان

 

واحد پذیرش :

 

ازواحدهایی است  که بعنوان  اولین نقطه بیمار پذیری در هر مرکز درمانی شناخته شده وحائز اهمیت می باشد

اهداف :

1-     اخذ مشخصات صحیح بیماران جهت تشکیل پرونده های پزشکی ازروی شناسنامه یا کارت شناسای معتبر

2-     تکمیل کلیه آیتم های مندرج در فرم پذیرش

3-     رعایت اصول اخلاق وتکریم ارباب رجوع

4-     درج تمامی موارد موردنیاز درسیستم رایانه

 

 

واحد طبقه بندی بیماری ها :

 

ازواحدهایی است که درزمینه تحقیقات وپژوهش و راهنمایی دانشجویان درجمع آوری مطالب  پایان نامه ها و... نقش بسزایی دارد 

 

اهداف :

 

1-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به بیماری آنان

 

2-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به اقدامات درمانی  آنان

 

3-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران براساس علت های خارجی

4-     دستابی به بیماری وجراحی های خاص یک یا چند پزشک

5-     دسترسی به اطلاعات دموگرافیک بیماران بدون رجوع به پرونده بالینی

6-      ارائه اطلاعات بیماری های ترکیبی به محققان وپژوهشگران

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4885 | بازدید امروز : 585 | کل بازدید : 2572347 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 0.1770