صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه سوم > نوزادان - NICU 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

NICU - نوزادان

 

رییس بخش

دکتر اقبالیان

فلوشیپ نوزادان

مسئول بخش

خانم فتاحي جاويد

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

12 + 8 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

18نفر

بهیار

-

کمک بهیار

- نفر

بیمار بر

5نفر

منشی

1 نفر