صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه سوم > كودكان ٢ 

 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

 

نام بخش

کودکان 2

 

رییس بخش

دکتر عماد ممتاز

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

مسئول بخش

خانم اسماعيلي

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

26 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

11 نفر

بهیار

-

کمک بهیار

1 نفر

بیمار بر

3 نفر

منشی

2 نفر