صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه سوم > گوش وحلق وبيني 

 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

گوش و حلق و بینی

 

رییس بخش

دکتر بهنود

جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

مسئول بخش

خانم ارکاک

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

30 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

7 نفر

بهیار

 3 نفر

کمک بهیار

-

بیمار بر

3 نفر

منشی

1 نفر