صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه دوم > ارتوپدي ٢ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

ارتوپدی 2

 

رییس بخش

دکتر رزاقی

جراح و متخصص ارتوپدی

مسئول بخش

خانم ضرابيان

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

46 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

9 نفر

بهیار

 3 نفر

کمک بهیار

-

بیمار بر

5 نفر

منشی

1 نفر