صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه دوم > ارتوپدي ١ 

 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

ارتوپدی 1

 

رییس بخش

دکتر رزاقی

جراح و متخصص ارتوپدی

مسئول بخش

خانم شكيبايي پور

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

43 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

8 نفر

بهیار

 5 نفر

کمک بهیار

1 نفر

بیمار بر

5 نفر

منشی

1 نفر